Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej rcez.bip.edukacja.rybnik.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego rcez.bip.edukacja.rybnik.eu


Data publikacji strony internetowej: 2010-11-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-16


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono: 19.05.2023. Deklarację zgodności strony internetowej z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102 sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego, to jest przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej.


Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Kalisz-Gaweł, adres poczty elektronicznej sekretariat@rcez.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 42 22 433. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek A przy ul. Rudzkiej 13
 • Budynek posiada 2 wejścia – 1 główne i 1 boczne.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, wejście boczne znajduje się na poziomu gruntu.
 • Przy wejściu głównym znajduje się winda, którą można przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz I piętrze i są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (za wyjątkiem windy), oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
2. Budynek D przy ul. Rudzkiej 13
 • Budynek posiada 1 wejście.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
3. Warsztat Mechaniczny przy ul. Świerklańskiej 42
 • Budynek posiada 2 wejścia – 1 główne i 1 boczne.
 • Wejścia do budynku są na poziomie gruntu. Budynek jest jednopoziomowy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4. Warsztat Techniczny przy ul. Kościuszki 5
 • Budynek posiada 1 wejście.
 • Wejście do budynku jest na poziomie gruntu. Do wszystkich pomieszczeń prowadzą schody.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach pomieszczenia i korytarze w całym budynku są niedostępne.
 • W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Warsztat Gastronomiczny przy ul. Św. Józefa 30
 • Budynek posiada 2 wejścia – 1 główne i 1 techniczne.
 • Do wejść prowadzą schody – nie ma podjazdu dla wózków.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach pomieszczenia i korytarze w całym budynku są niedostępne.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i do miejsc ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.